privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi

interneto svetainės www.sodybaigne.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis

apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje

svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo

politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar)

bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Interneto svetainėje teikdama Jums paslaugas, paslaugų teikėjas gali rinkti, kaupti ir naudoti tokius

asmens duomenis:

• informaciją, kurią Jūs pateikiate Asta Spulytė, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 508991,

Buveinės adresas Vienkiemių g. 5, Jaskonių k., Druskininkų sav. (toliau – Paslaugų teikėjas arba Bendrovė), registruodamiesi ir

(ar) pirkdami Interneto svetainėje, įskaitant vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą,

mobiliojo telefono numerį, savo pageidavimus;

• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto

svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi

mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

3. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems

tikslams.

Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

• tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis

paslaugomis;

• sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

• ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

• pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

• mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų

nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis

(Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums

elektroniniu paštu sodybaigne@gmail.com arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo

apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir

ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės. Kai

asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo

terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti

perduoti valstybiniams archyvams.

4. Tiesioginė rinkodara

Jei išreiškėte savo sutikimą, Bendrovė gali Jums elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS

žinutėmis) teikti įvairius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Jeigu Jūs nepageidaujate gauti tokių pasiūlymų, galite informuoti mus apie tokių pasiūlymų

atsisakymą elektroniniu paštu sodybaigne@gmail.com arba paspausti atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums

jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

5. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams,

tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo

politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

• jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

• siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems

asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms

trečiosioms šalims.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis,

mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą

nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito

neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus

duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje

teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja

sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje

Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums

suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie

tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų

nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne

vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu

nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų

asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per

paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu,

gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę

paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant

mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,

reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys

tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu,

visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl

besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės

dokumento ar jo kopijos.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už

privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

9. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu

pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas

atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje,

informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą,

atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba

neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista

Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai

Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums

reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

11. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su

mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Kaimo turizmo sodyba „Ignė“

Asta Spulytė

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 508991

Registracijos adresas: Vienkiemių g. 5, Jaskonių k., Druskininkų sav.

Adresas korespondencijai: Vienkiemių g. 5, Jaskonių k., Druskininkų sav. LT-66443

El. paštas: sodybaigne@gmail.com

Kontaktinis telefonas: +37067870006

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018 05 24